Over SNT

‘Stichting Nederlandse Tabakshistorie‘

Nederland heeft een rijke tabakshistorie en is op verschillende fronten wereldleider geweest. Daarvan is helaas in onze museums maar een klein deel van terug te vinden met uitzondering van de toonaangevende Goudse pijpenindustrie die naast een grote internationale collectie te vinden is in het Amsterdamse Pijpenkabinet. Weliswaar komt de tabaksteelt in Nederland in Amerongen aan bod en de sigarenindustrie uit Oost Brabant in Valkenswaard maar daar blijft het op een paar kleine uitzonderingen na, bij. Daarom is het belangrijk dat informatie en materiaal, dat nú nog vindbaar en bewaard is, ook voor latere generaties zichtbaar blijft. De Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT) is ervoor opgericht om deze doelstelling op verschillende wijzen te realiseren.

Wat is tabakshistorisch erfgoed?
Omstreeks 1580 tot heden werden en worden er in Nederland intensief tabaksartikelen geproduceerd en of geconsumeerd. Gedurende vier eeuwen ontstond er een nauwe relatie tussen enerzijds de verwerking van tabak en anderzijds het kopen en genieten daarvan. Deze relatie mondde uit in een fascinerende wereld van boeiende en beeldrijke facetten: monumentale fabrieken, kunstzinnige tabaksreclames, prachtige gebruiksvoorwerpen, kleurrijke sigarenbanden, sigarendozen en -etiketten, vele tientallen meters archiefmateriaal van tabaksfabrikanten, ed. Dit alles tezamen behoort tot het culturele erfgoed van Nederland en is meer dan de moeite waard om gericht te verzamelen, conserveren, ontsluiten en te documenteren.

Hoe te komen tot het actieve beheer hiervan?
De SNT is opgericht om voor iedereen een laagdrempelig aanspreekpunt en platform te zijn, waar interesses en belangen samengebracht kunnen worden. Al het nu nog beschikbare materiaal wil de stichting de komende jaren nader in kaart brengen, zowel de feitelijke informatie, de ‘objecten’ als ook de personen die hiermee verbonden zijn. Kortom; het goed bewaren en toegankelijk maken van ons cultuurhistorisch erfgoed en dit zo veel en breed mogelijk te stimuleren!

Donateurschap en contactopname
Als u zich aangesproken voelt, zelf belangstelling heeft voor de Nederlandse tabakshistorie of beschikt over interessante informatie en materiaal, dan kunt u op verschillende wijzen contact opnemen met onze stichting door te schrijven, bellen of E-mailen. u kunt natuurlijk donateur worden en daarmee de SNT ondersteunen. De stichting is volledig afhankelijk van de donaties en giften.

Eenmalige bijdrage aan deze stichting willen geven?
u bent natuurlijk ook welkom als u als particulier. bedrijf of instelling een eenmalige bijdrage wilt geven. Neem in dat geval altijd persoonlijk contact op met onze voorzitter om uw wensen en ideeën te bespreken! Bovendien is de SNT sinds 2010 een ANBI erkende instelling.

Voordelen van donateurschap
u ontvangt daarvoor eenmaal per jaar het Jaarboek SNT met diverse artikelen, reportages en fotografisch materiaal. Sinds januari 2006 is de website uitgebreid en gekoppeld aan de online database 'Gedeponeerde merken' en toegankelijk voor u als donateur. Als donateur kunt U tevens de database 'verpakkingen' en de uitgebreide 'Canon' met meer dan 600 items bezoeken.

Als particulier betaalt u minimaal € 25.- per jaar. Als bedrijf of instelling betaalt u minimaal € 50.- per jaar. Klik hier voor aanmelding.

Stichting Nederlandse Tabakshistorie: Waarom & voor wie?

Graag leggen wij u als bezoeker op deze plaats uit, wat de achtergronden zijn van onze stichting. Tevens willen wij nog eens kort aangeven wat de ‘diensten’ zijn die u op deze website zult vinden. Mogelijk dat u hierdoor aanleiding ziet met ons contact op te nemen. Dat zouden we zeer op prijs stellen!

Standpunt met betrekking tot het niet aanzetten tot roken

Eigen verantwoordelijkheid
Deze website heeft louter het doel informatie te geven over tabakshistorie in haar vele facetten. Natuurlijk is geen enkele informatie ‘waardevrij’. De aanbieder van de website is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid naar de gebruiker en het publiek toe. De gezondheidsrisico’s omtrent het roken zijn bij ons bekend. Het is het standpunt van de Nederlandse wetgever dat iedereen in Nederland vanaf 18 jaar, zelf verantwoordelijk is voor de keuze van het wel of niet roken. We maken de lezer er dus ook hier op deze plek op attent, dat roken schadelijk is of kan zijn voor de gezondheid.

STIVORO

De STIVORO is het expertise centrum voor tabakspreventie. u vind hier alle informatie over activeiten van STIVORO, nieuws en actuele ontwikkelingen. www.stivoro.nl

 

Ontstaan en statuten SNT

De Stichting Nederlandse Tabakshistorie is in februari 2003 te Delft opgericht (KvK Haaglanden, inschrijfnummer 27257351). De aanleiding en motivatie hiervoor zijn als volgt geweest:

Door dit gevoel van ‘iets willen doen’ een serieuze vorm te willen geven, kozen we voor deze stichting en namen daarmee ook de juridische stap om een stuk continuiteit, legitimiteit en deskundigheidsbevordering mogelijk zullen maken. Wij denken zeker niet de waarheid in pacht te hebben, maar zullen ons uiterste best doen op serieuze, verantwoorde maar ook kleurrijke wijzen, de doelstellingen de komende jaren vorm te geven. “Een stichting met een opdracht”, zo zien we dit en wij hopen vele medestanders onder u te zullen vinden! Samenwerking zal uiteindelijk voor iedereen voordelen opleveren.

Onze doelstellingen zijn als volgt vastgelegd in artikel 2 van de oprichtingsakte:

  1. De stichting heeft tot doel: het bestuderen en documenteren van de historie van de Nederlandse tabaksindustrie.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
    1. Een bibliotheek samen te stellen van boeken, tijdschriften, brochures, krantenknipsels, advertenties, etc. betreffende het groeiproces, productie, fabricatie, groot- en kleinhandel en consumptie van alle in Nederland verhandelde tabak.
    2. Archiefmateriaal van ondernemingen in de tabak in eigen beheer of in beheer van derden onder te brengen, waardoor het voor iedereen ter inzage is.
    3. Medewerking te verlenen bij, dan wel initiatieven te nemen of opdracht te geven voor en het tot stand komen van tentoonstellingen, die als onderwerp geheel of gedeeltelijk over tabak en/of zijn producten gaan.
    4. Via de website https://www.tabakshistorie.nl donateurs en andere geinteresseerden te informeren over het doen en laten van de stichting.